Цели и желания наших клиентов
являются для нас
приоритетной задачей

О мере надзорного реагирования

 АО "SkyBridge Invest" (далее – Общество), в соответствии с пунктом 21 Правил осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем, утверждённых Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 10, а также в соответствии с пунктом 30 Правил осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, утверждённых Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 9, уведомляет своих акционеров и клиентов о применении к Обществу Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка меры надзорного реагирования в виде письма предписания №04-1-05/2347 от 15.10.2021 г. (вх. от 18.10.2021г.).

SkyBridge Invest АҚ (бұдан әрі - Қоғам), Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 3 ақпандағы қаулысымен бекітілген инвестициялық портфельді басқару қызметін жүзеге асыру ережесінің 21 -тармағына сәйкес. №10, сонымен бiрге, Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 3 ақпандағы № 9 Қаулысының 30-тармағына сәйкес, өзінің акционерлері мен клиенттеріне Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу мен дамыту жөніндегі Агенттігінің Қоғам нұсқама түрінде қадағалау ден қою шараларын қолдану туралы ұйғарым хат алды 15.10.2021ж. No 04-1-05/2347 (18.10.2021ж. бастап).