Цели и желания наших клиентов
являются для нас
приоритетной задачей

Информация об изменении состава органов эмитента

АО «SkyBridge Invest» (далее – «Общество») cообщает об изменении состава Совета директоров Общества.

С 18 октября 2021 года Омаржанов Т.Е. избран  Председателем Совета директоров Общества.

“SkyBridge Invest” АҚ (бұдан әрі – «Қоғам») Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгеріс туралы хабарлайды.
2021 жылғы 18 қазанан бастап Омаржанов Т.Е. Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайланды.