Цели и желания наших клиентов
являются для нас
приоритетной задачей

Информация об утверждении отчета об итогах размещения акций Национальным Банком РК.

Акционерное Общество «SkyBridge Invest» уведомляет своих акционеров о том, что Национальный Банк Республики Казахстан утвердил отчет об итогах размещения акций Общества на 22.08.2014г. (письмо от 02.10.2014г.), 10 октября 2014 года (дата получения письма).

1) Наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации эмиссии ценных бумаг: Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг  № А5091 выданное 14 мая 2013 года Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

2) Вид, количество объявленных к выпуску ценных бумаг, национальный идентификационный номер, присвоенный ценным бумагам: Вид – Простые акции, Общее количество: - 800 000 (Восемьсот тысяч) штук, которым присвоен НИН KZ1C50910013

3) увеличение количества объявленных ценных бумаг: дата государственной регистрации изменений в проспект выпуска ценных бумаг в части увеличения количества объявленных ценных бумаг, дата принятия решения об увеличении количества объявленных ценных бумаг и органа акционерного общества, принявшим данное решение, количество объявленных ценных бумаг после государственной регистрации соответствующих изменений в проспект выпуска ценных бумаг в разрезе по видам, ценных бумаг; Увеличения в отчетном периоде количества простых акций не было.

4) Дата начала размещения ценных бумаг, условия размещения ценных бумаг с указанием количества ценных бумаг, предложенных к размещению и способа размещения: Размещения простых акций в отчетном периоде Общество не проводило.

5) дата окончания размещения ценных бумаг (с указанием отчетного периода размещения), дата погашения ценных бумаг: Размещение простых акций не было.

6) дата утверждения отчета об итогах размещения ценных бумаг, отчета об итогах погашения с указанием количества и вида размещенных (погашенных) в отчетном периоде ценных бумаг: 02 октября 2014 года Национальным Банком Республики Казахстан был утвержден Отчет об итогах размещения акций (вх. письмо №108 от 07.10.2014г.).

7) количество и вид выкупленных акционерным обществом выпущенных им ценных бумаг у их держателей в отчетном периоде: За отчетный период Общество не выкупало акций.

8) сведения о выплате дивидендов по акциям, дохода по облигациям в отчетном периоде: 05 июня 2014 года Общество выплатило дивиденды единственному акционеру ТОО «Sky Securities» («Скай Секьюритиз»). Общая сумма начисленных и выплаченных дивидендов по простым акциям, (суммы налога начисленного и выплаченного в бюджет – Общество не уплачивает) по итогам завершенного финансового 2013 года составила 379 859 859 тенге, решение единственного акционера №4 от 30 мая 2014г.

9) дата аннулирования выпуска ценных бумаг с указанием основания для аннулирования. Аннулирования не было.

«SkyBridge Invest» Акционерлік қоғамы, осы хабарлама арқылы Есептік кезеңдегі акцияларды орналастырудың қорытындылары туралы Есептің бекітілгенін хабарлайды.

1) Құнды қағаздардың шығуын мемлекеттік тіркеу жасайтын мемлекеттік органның атауы, құнды қағаздардың шығуын мемлекеттік тіркеу жасайтын күн: Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау Агенттігі, 2014 жылдың 14 мамыр күні берілген № А 5091 мемлекетті тіркеу жөніндегі куәлігі.

2) Құнды қағаздар шығарылымының түрі, саны, құнды қағаздарға берілген ұлттық сәйкестендірме нөмірі: Түрі – жай акциялар. Жалпы саны: - 800 000 (Сегіз жүз мын) дана, оларға ҰСН  KZ1C50910013  нөмірі берілді.

3) жария етілген құнды қағаздар санының көбеюі: жария етілген құнды қағаздар санының көбейген бөлігінде құнды қағаздар шығарылымына енген өзгерістің мемлекеттік тіркеу күні, жария етілген құнды қағаздар санының көбеюі туралы шешім қабылдаған және осы шешімді қабылдаған акционерлік қоғам органының күні, көбеюі; мемлекеттік тіркеуден кейін шығарылымда өзгертуге лайықталған жария етілген құнды қағаздар саны құнды қағаздардың түрлеріне қарай; Есептік кезеңде жария етілген жай акциялар санының көбеюі болған жоқ.

4) Құнды қағаздарды орналастыру күні, орналастыруға ұсынылған және орналастыру тәсілдері көрсетілген құнды қағаздар санын орналастыру шарттары: Есептік кезеңде Қоғам өзінің жай акцияларын орналастыруды жүргізген жоқ.

5) құнды қағаздарды орналастырудың аяқталған күні (орналастырудың есептік кезеңін көрсету арқылы): Жай акцияларын орналастыруы болған жоқ.

6) құнды қағаздарды орналастыру нәтижесі туралы есепті бекіткен күн, есепті кезеңде орналастырылған (өтелген) саны мен түрі көрсетілген құнды қағаздарды өтеу нәтижесі туралы есеп: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 2014 жылғы 02 қыркүйекте Жай акцияларды орналастыру туралы Есепті бекітті. (кіріс хаты №108 от 07.10.2014ж.).

7) есептік кезеңдегі акционерлік қоғамның сатып алған және ұстаушылардың қолындағы шығарған құнды қағаздарының саны мен түрі: Есепті кезеңде Қоғам жай акцияларын сатып алған жоқ.

8) акциялар бойынша дивидендтер төлеу, есептік кезеңдегі облигациялардан түскен кіріс туралы мәлімет; көрсете отырып дивидендтерді соңғы төлеу күні: 2014 жылдың 05 маусымда Қоғам бірден-бір акционерге ЖШС "Sky Securities" ("Скай Секьюритиз") дивидендтерді төледі. 2014 жылдың 30 мамырының №4 акционердің шешімімен бойынша аяқталған 2013 қаржы жылдың жай акциялар бойынша есептелген және төленген дивидендтердің жалпы сомасы 379 859 859 теңге боп саналды. (Есептелген және бюджетке төленген салық сомасын- төленбейды).

9) Күшін жою негізі көрсетілген құнды қағаздар шығарылымын күшін жою күні. Күшін жоюлар болмады.


АО "SkyBridge Invest" лицензия на брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя; управление инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных активов № 4.2.192/113 от 18 сентября 2014 года, выдана Национальным Банком РК.