Цели и желания наших клиентов
являются для нас
приоритетной задачей

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров 27 мая 2022 года

7 мая 2022 года проведено Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества "SkyBridge Invest".

Место проведения общего собрания акционеров:

Республика Казахстан, 050060, город Алматы, ул. Абиш Кекилбайулы, дом 34, 14 этаж, 
Бизнес-центр «Capital Tower».

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров:

1) Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества; 

2) Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2021 год; 

3) Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества по итогам 2021 года и дивидендах по простым акциям Общества по итогам 2021 года; 

4) О рассмотрении обращений акционеров Общества (при наличии) на действия Общества и его должностных лиц, и итоги их рассмотрения; 

5) О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества; 

6) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2022 год.

 

По итогам голосования приняты следующие решения:

1. Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества. 

2. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2021 г., подтвержденную аудиторской компанией ТОО «Grant Thornton». 

3. Выплатить дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2021 года в порядке, определенном Приложением № 3 к настоящему Протоколу. 

4. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц в 2021 году. 

5. Принять к сведению информацию о составе и размере вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2021 год. 

6. Определить ТОО «Grant Thornton» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества и инвестиционных фондов под управлением Общества за 2022 год.


Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының 2022 жылғы 27 мамырда қабылдаған шешімдері туралы ақпарат

 

27 мамырда «SkyBridge Invest» акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысы өтті.

Акционерлердің жалпы жиналысының өтетін орны:

Қазақстан Республикасы, 050060, Алматы қаласы, көш. Әбіш Кекілбайұлы, 34 корпус, 14 қабат, Capital Tower бизнес орталығы.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер:

1) Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 

2) Қоғамның 2021 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 

3) 2021 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның таза табысын және 2021 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді бөлу тәртібін бекіту туралы; 

4) Қоғам акционерлерінің (болған жағдайда) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне және оларды қарау нәтижелеріне өтініштерін қарау; 

5) Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы;

6) Қоғамға 2022 жылға аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау туралы.

 

Дауыс беру қорытындылары бойынша келесі шешімдер қабылданды:

1. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бектілді. 

2. «Grant Thornton» ЖШС аудиторлық ұйымымен расталған Қоғамның 2021 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. 

3. 2021 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер осы Хаттамаға № 3 қосымшада көрсетілген тәртіппен төленсін. 

4. 2021 жылы Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне Қоғам акционерлері тарапынан өтініштердің жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын. 

5. Қоғамның 2021 жылға арналған Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақылардың құрамы мен мөлшері туралы ақпаратты назарға алсын. 

6. «Грант Торнтон» ЖШС 2022 жылға Қоғамның және Қоғам басқаратын инвестициялық қорлардың аудитін жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде белгіленсін.