Цели и желания наших клиентов
являются для нас
приоритетной задачей

Информация о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров

09 октября 2015 года проведено внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества "SkyBridge Invest" по следующим вопросам:
1) Полное наименование и место нахождения акционерного общества: Акционерное общество «SkyBridge Invest», г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 5 Бизнес центр «Нурлы Тау», блок 1 а, офис 201;
2) Дата, время и место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента: 09 октября 2015 года с 09.30 часов до 10.00 часов по адресу: Республика Казахстан, 050059, Алматы, пр. Аль Фараби, 5/1, ПФЦ «Нурлы Тау», Секция 1А, офис 302, конференц зал.
3) Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента:
1) Утверждение финансовой отчетности АО " SkyBridge Invest» за шесть месяцев 2015г., с 01.01.2015г.- по 30.06.2015г.
2) Утверждение Порядка распределения чистого дохода АО «SkyBridge Invest» и выплаты дивидендов по простым акциям АО «SkyBridge Invest» по итогам первого полугодия 2015г.
4) Решения, принятые общим собранием акционеров (участников) эмитента с указанием итогов (результатов) голосования:
По первому вопросу собрание решило:
1. Утвердить финансовую отчетность Общества за шесть месяцев 2015г., с 01.01.2015г.- по 30.06.2015г., подтвержденную аудиторской компанией ТОО «Эрнст энд Янг».
По второму вопросу собрание решило:
1. Чистый доход Общества за первое полугодие 2015 г. в сумме 607 185 000 тенге (шестьсот семь миллионов сто восемьдесят пять тысяч) тенге согласно аудированной финансовой отчетности по итогам первого полугодия 2015 года, распределить следующим образом:
- направить на выплату дивидендов сумму, равную произведению размера дивиденда за первое полугодие 2015г. в расчете на одну простую акцию на количество размещенных акций, принадлежащих акционерам Общества,
- остаток оставить в распоряжении Общества;
2. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества –
691,51 тенге.
3. Разместить в средствах массовой информации решение о выплате дивидендов по простым акциям АО «SkyBridge Invest», содержащее следующие сведения:
1) Наименование Общества: АО «SkyBridge Invest»
Местонахождение: Республика Казахстан, индекс 050059, г. Алматы, БЦ «Нурлы-Тау» пр. Аль-Фараби,5 бл.1а, оф.201, 2-этаж;
Банковские реквизиты: БИН 031040003597, БИК HSBKKZKX,
ИИК KZ406010131000050151, АОФ АО «Народный Банк Казахстана»,
2) период, за который выплачиваются дивиденды –по итогам первого полугодия 2015 г.,
3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества - 691,51 тенге,
4) дата начала выплаты дивидендов - с 09.10.2015 года. Выплату дивидендов по простым акциям произвести до 15.10.2015 года,
5) порядок и форма выплаты дивидендов – оплата путем безналичного перевода на банковский счет акционеров в соответствии с реестром держателей акций АО «SkyBridge Invest», имеющих право на получение дивидендов,
6) дата фиксации реестра держателей акций Общества – 05.10.2015г. 00 часов 00 минут,
7) Контактные данные Общества по вопросам выплаты дивидендов:
АО «SkyBridge Invest», Республика Казахстан, индекс 050059, г. Алматы, БЦ «Нурлы-Тау» пр. Аль-Фараби,5 бл.1а, оф.201, 2-этаж, Департамент бухгалтерского учета и отчетности, тел.: +7 (727) 311 06 06 (108), факс: +7 (727) 311 16 06.
5) Иные сведения по решению эмитента: отсутствуют.

1) Эмитенттің толық атауы және орналасқан жері: «SkyBridge Invest» Акционерлік қоғамы, Алматы қ., Әл-Фараби даңғ.5, «Нұрлы Тау» бизнес орталығы, 1а блогы, 201 офис;
2) Эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны: 2015 жылдың 09 қазанында сағ. 09.30-дан 10.00 дейін келесі мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы, Әл-Фараби даңғ. 5/1, «Нұрлы Тау» ПФЦ, 1а секциясы, 302 офис, конференц залы.
3) Эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер: Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер:
1) «SkyBridge Invest» АҚ-ның 01.01.2015 ж.- 30.06.2015 ж. аралығындағы алты айдағы қаржылық есебін бекіту.
2) «SkyBridge Invest» АҚ таза кірісін бөлу және 2015 ж. бірінші жартыжылдығының қорытындысы бойынша «SkyBridge Invest» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу тәртібін бекіту.
4) Эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысы дауыс берудің қорытындыларын (нәтижелерін) көрсетумен қабылданған шешімдері:
Жиналыстың бірінші мәселесі бойынша шешім қабылдады:
1. «Эрнст энд Янг» ЖШС аудиторлық компаниясы айғақтаған 01.01.2015 ж. - 30.06.2015 ж. аралығындағы 2015 ж. алты айындағы Қоғамның қаржылық есебі бекітілсін.
Жиналыстың екінші мәселесі бойынша шешім қабылдады:
1. Қоғамның 2015 ж. бірінші жартыжылдығындағы 607 185 000 (алты жүз жеті миллион жүз сексен бес мың) теңге кірісі 2015 жылдың бірінші жартыжылдығының қорытындысы бойынша аудит жүргізілген қаржылық есептілікке сәйкес мынадай ретпен бөлінсін:
- бір жай акцияның Қоғам акционерлеріне тиесілі орналастырылған акциялар саны есебіндегі 2015 ж. бірінші жартыжылдығы үшін дивидендтің өндірілген көлеміне тең соманы дивиденд төлеуге бағыттау;
- қалғанын Қоғамның басқаруына қалдыру;
2. Қоғамның бір жай акциясына арналған есептегі дивиденд көлемі - 691,51 теңге болып бекітілсін.
3. Бұқаралық ақпарат құралдарына төмендегідей мәліметтер бар «SkyBridge Invest» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді орналастыру:
1) Қоғамның атауы: «SkyBridge Invest» АҚ
Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, индекс 050059, Алматы қ., «Нұрлы-Тау» БО, Әл-Фараби д., 5, 1а блок, 201 офис, 2-ші қабат;
Банкілік деректемелері: БСН 031040003597, БСК HSBKKZKX,
ЖСК KZ406010131000050151, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ АОФ,
2) дивидендтер төленетін кезең – 2015 ж. бірінші жартыжылдығының қорытындысы бойынша,
3) Қоғамның бір акция есебіндегі дивиденд көлемі - 691,51 теңге,
4) дивидендтерді төлеудің басталу күні - 09.10.2015 жылдан бастап. Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуді 15.10.2015 жылға дейін жүргізу,
5) дивидендтер төлеу тәртібі мен түрі – дивидендтер алуға құқығы бар «SkyBridge Invest» АҚ акциялар ұстаушыларының тізіліміне сәйкес акционерлердің банкілік шотына қолма-қол ақшасыз аударым жолымен төлеу,
6) Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімін белгілеу күні - 05.10.2015 ж. 00 сағат 00 минут,
7) Дивидендтер төлеу мәселесі бойынша Қоғамның байланыс мәліметтері:
«SkyBridge Invest» АҚ, Қазақстан Республикасы, индекс 050059, Алматы қ., «Нұрлы-Тау» БО, Әл-Фараби д., 5, 1а блок, 201 офис, 2-ші қабат, Бухгалтерлік есеп пен есептілік департаменті, тел.: +7 (727) 311 06 06 (108), факс: +7 (727) 311 16 06.
5) Эминенттің шешімі бойынша басқа мәліметтер: жоқ.


АО "SkyBridge Invest" лицензия на брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя; управление инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных активов № 4.2.192/113 от 21 октября 2014 года, выдана Национальным Банком РК.