Цели и желания наших клиентов
являются для нас
приоритетной задачей

Информация о переизбрании руководителя и членов Правления на новый пятилетний срок с 11 марта 2022 года

АО «SkyBridge Invest» (далее – «Общество») сообщает о переизбрании Председателя и членов Правления на новый пятилетний срок с 11 марта 2022 года по 11 марта 2027.

1. Айнабаева Ш.Р. – Председатель Правления Общества;

2. Мурсалимова Д.Х. – член Правления Общества;

3. Давлетшина И.Н. – член Правления Общества;

4. Сундетова З.С. – член Правления Общества;

5. Карабасова А.Т. – член Правления Общества.

 

"SkyBridge Invest" АҚ (бұдан әрі – "Қоғам") туралы Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің 2022 жылғы 11 наурыздан бастап жаңа  наурызға дейінгі бес жылдық мерзімге қайта сайланғаны туралы хабарлайды.

1. Айнабаева Ш. Р. – Қоғамның Басқарма Төрағасы;

2. Мурсалимова Д. Х. - Қоғам Басқармасының мүшесі;

3. Давлетшина И. Н. – Қоғам Басқармасының мүшесі;

4. Сүндетова З. С. – Қоғам Басқармасының мүшесі;

5. Қарабасова А.Т. – Қоғам Басқармасының мүшесі.