Цели и желания наших клиентов
являются для нас
приоритетной задачей

Информация об изменении состава органов эмитента

Информация об изменении состава органов эмитента

АО «SkyBridge Invest» (далее – «Общество») cообщает об изменении состава Совета директоров Общества. С 1 октября 2021 года г-н У. Вокурка досрочно прекратил полномочия Председателя Совета директоров-независимого директора Общества по собственной инициативе.

Общество сообщает об изменении состава Правления. С 1 октября 2021 года Карабасова А.Т. избрана членом Правления.

“SkyBridge Invest” АҚ (бұдан әрі – «Қоғам») Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгеріс туралы хабарлайды. 2021 жылғы 1 қазанан бастап Вокурка У. мырза өз бастамасы бойынша   Директорлар кеңесінің төрағасы- тәуелсіз директоры  өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатты.

2021 жылғы 1 қазанан бастап Карабасова А.Т. Басқарма мүшесі болып cайланды.