Цели и желания наших клиентов
являются для нас
приоритетной задачей

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров 30 мая 2016 года

 

30 мая 2016 года проведено общее собрание акционеров Акционерного общества "SkyBridge Invest".
Место проведения общего собрания акционеров:
Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7, Бизнес центр «Есентай Тауэр», 12 этаж, конференц зал
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров:
1) О внесении изменений и дополнений в Устав АО «SkyBridge Invest». Определение лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений в Устав Общества;
2) Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2015 г.;
3) Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества по итогам 2015 г. и невыплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2015 г.;
4) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2016 г.;
5) О рассмотрении обращений акционеров Общества (при наличии) на действия Общества и его должностных лиц и итоги их рассмотрения;
6) Избрание члена Совета директоров Общества, а также определение размера и условий выплаты вознаграждения члена Совета директоров за исполнение им своих обязанностей;
7) О составе и размере вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества;
8) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.

По итогам голосования приняты следующие решения:
1) Внести изменения и дополнения в Устав Акционерного общества «SkyBridge Invest» в связи с изменением место нахождения Общества с г. Алматы, 050059, проспект Аль-Фараби, 5 Бизнес центр «Нурлы Тау», блок 1 а, офис 201 на г. Алматы, 050040, проспект Аль-Фараби, 77/7, н.п. 12а и приведением Устава Общества в соответствие с требованием Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» согласно приложению № 1 к настоящему Протоколу.
Уполномочить Председателя Правления Общества Айнабаеву Ш.Р. на подписание изменений и дополнений в Устав Общества.
2) Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2015 г., подтвержденную аудиторской компанией ТОО «Эрнст энд Янг».
3) Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2015 года и оставить чистый доход в распоряжении Общества.
4) Определить ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2016г.
5) Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц в 2015 г.
6) Избрать членом Совета директоров Общества г-на Аманбекова Руслана Болатовича с даты принятия решения до истечения срока полномочий Совета директоров в целом. Установить члену Совета директоров Общества г-ну Аманбекову Р.Б. вознаграждение в размере и порядке, определенном согласно Приложению №5 к настоящему Протоколу.
7) Принять к сведению информацию, о составе и размере вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2015 г.
8) Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Общества и принять его в новой редакции согласно Приложению №7 к настоящему Протоколу.

2016 жылы 30 мамырда "SkyBridge Invest" Акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысы өткізілді.
Акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны:
Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 77/7, «Есентай Тауэр» Іскерлік орталығы, 12 қабат, конференц зал

Акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер:
1) «SkyBridge Invest» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға уәкілетті тұлғаны анықтау;
2) Қоғамның 2015 жылға жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;
3) 2015 ж. аяқталған қаржы жылы үшін таза кірісті бөлу тәртібін бекіту және 2015 ж. нәтижесі бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы;
4) 2016 ж. Қоғамның аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұйымды анықтау туралы;
5) Қоғам акционерлерінің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері (бар болған жағдайда) және оларды қарау қорытындылары туралы;
6) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы, сондай-ақ өз міндеттерін орындайтыны үшін Директорлар кеңесінің мүшесіне сыйақы беру мөлшері мен төлеу шарттарын анықтау;
7) Қоғамның Директорлар кеңесінің және Басқармасының мүшелеріне сыйақы беру құрамы және мөлшері туралы;
8) Қоғамның Директорлар кеңесінің ережесін бекіту туралы.

Дауыс беру нәтижесінде келесі шешімдер қабылданды:
1) Қоғамның орналасқан жерінің Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 5, «Нұрлы Тау» Іскерлік орталығы, блок 1а, 201-кеңседен Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 77/7, н.п.12а болып өзгеруіне және Қоғам Жарғысын осы Хаттаманың № 1 қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының талаптарына сәйкестендіруге байланысты «SkyBridge Invest» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу. Қоғамның Басқарма төрайымына Айнабаева Ш.Р. Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға уәкілеттік беру.
2) «Эрнст энд Янг» ЖШС аудиторлық компаниясымен расталған Қоғамның 2015 ж. бойынша жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.
3) 2015 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның акционерлеріне дивидендтер төленбесін және таза кіріс Қоғам қарауында қалсын.
4) «Эрнст энд Янг» ЖШС-н Қоғамның 2016 ж. аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде анықталсын.
5) 2015 ж. акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе жоқ екендігі назарға алынсын.
6) Шешім қабылданған күннен бастап Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі жалпы аяқталғанға дейін Аманбеков Руслан Болатович мырза Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын. Директорлар кеңесінің мүшесі Аманбеков Руслан Болатович мырзаға осы Хаттаманың №5 қосымшасына сәйкес тәртіп пен мөлшерде сыйақы белгіленсін.
7) 2015 ж. Қоғамның Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелері сыйақысының құрамы мен мөлшері туралы ақпарат назарға алынсын.
8) Қоғамның Директорлар кеңесінің ережесіне өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін және осы Хаттаманың №7 қосымшасына сәйкес жаңа мәтінде қабылдансын.
Дауыс беру нәтижесі: «ЖАҚТАЙДЫ» - 729 798 дауыс беруші акциялар, дауыс берудегі жалпы акциялардың 100 % құрайды. «ҚАРСЫ» - жоқ. «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

 


АО "SkyBridge Invest" лицензия на брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя; управление инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных активов № 4.2.192/113 от 21 октября 2014 года, выдана Национальным Банком РК.